Socialdemokraternas reservation mot beslutet om Jensens grundskola i Enköping

På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden idag hade nämnden att besluta om svar på remisser från Skolinspektionen som fått in ansökningar från friskolekoncernerna Jensen och Tellus om att starta nya skolor i Enköping. I det första beslutsunderlaget föreslogs nämnden besluta att tillstyrka båda ansökningarna, men sedan socialdemokraterna pekat på felaktigheter i underlaget fanns nu förslag om att säga ja till ansökan från Jensen och nej till ansökan från Tellus. Socialdemokraterna argumenterade tillsammans med Vänsterpartiet för att kommunen i sina remissyttranden skulle säga nej till båda ansökningarna.

Så snart protokollet är justerat länkar jag in det här. nedan är det yrkande vi försökte få igenom och reserverade oss till förmån för. Sidorna 4 och 5 i förvaltningens förslag innehåller i huvudsak siffror.

Yrkande från Johan Enfeldt och Solweig Eklund, Socialdemokraterna, och Malin Engblom, Vänsterpartiet

– att nämnden antar ett yttrande bestående av texten nedan samt sidorna 4 och 5 i förvaltningens förslag, alltså avsnittet Övriga efterfrågade uppgifter

Yttrande till Skolinspektionen angående Jensen education college AB:s ansökan om att starta ny skolenhet

En begäran om yttrande har inkommit från Skolinspektionen då Jensen education college AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem vid JENSEN grundskola Enköping i Enköpings kommun för läsåret 2024/2025. Skolan ska fullt utbyggd kunna ta emot 589 elever, fördelat på årskurser från förskoleklass till årskurs 9.

Enköpings kommun har som lägeskommun möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen om ansökan. För att en ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola ska godkännas krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Med lång sikt avses ca fem-sex år. Av förarbetena framgår även att det är lägeskommunen som ska påvisa eventuella påtagliga negativa följder på lång sikt.

Avslutningsvis bör det omnämnas att i samma ansökningsperiod som Jensen education college AB:s ansökan inkom för yttrande till Enköpings kommun inkom även en ansökan från Tellusskolan AB om en etablering av en ny Grundskola, Robinson Fannalund (diarienummer 2023:1209). Skolinspektionen måste behandla de sammantagna konsekvenserna av dessa två ansökningar.

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser

Utrymme för ytterligare grundskoleplatser

Enköpings kommun har under flera år haft en hög befolkningstillväxt. En väsentlig del av befolkningstillväxten har bestått av barn i skolåldern vilket lett till att det är ett högt tryck på kommunens skolor. Befolkningsprognosen har dock under föregående år skruvats ner något. Prognosen visar fortsatt på en befolkningstillväxt men i en lägre takt än vad som prognostiserats tidigare år. Utifrån befintlig befolkningsprognos bedöms Enköpings tätort ha ett behov av cirka 500 grundskoleplatser 2032. För att hantera detta beslutade Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj 202 om att initiera ett arbete för att planera för en ny grundskola. En förstudie beställdes i september 2022.

En etablering av Jensen education AB kullkastar kommunens långsiktiga planering av skollokaler. Det kommer innebära både ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser i de kommunala skolorna. Skolplatser i fristående skolor kan inte heller användas i den kommunala planeringen eftersom det inte går att placera elever där och eftersom kommunen inte har rådighet över antalet elever som tas in.

Negativa ekonomiska konsekvenser vid minskningar av elevantal

En etablering av Jensens grundskola riskerar att få en negativa ekonomisk konsekvens för de kommunala enheterna eftersom risken med etableringen är att elever lämnar befintliga kommunala skolor. Elevpengen är rörlig och flyttar med eleven medan de huvudsakliga kostnaderna, lokaler och personal, är fasta. För att till exempel kunna minska antalet lärare krävs att antalet klasser kan minskas och det i sin tur får pedagogiska konsekvenser då en eller flera klasser behöver splittras för att slås ihop med andra.

Om de kommunala skolorna går med underskott på grund av dess minskningar kommer de fristående huvudmännen behöva kompenseras för underskottet. Den kommunala ekonomin skulle alltså bli drabbad både av underskottet i egen regi och av att behöva betala ut motsvarande belopp i underskottskompensation till de fristående aktörerna. Detta mönster är väl känt från andra kommuner.

Enköpings skolor är särskilt utsatta eftersom kommunen under en följd av år haft en snål budget och visar en kraftig nettokostandsavvikelse nedåt jämfört med jämförbara kommuner. Marginalerna för minskat elevantal är små och inget tyder på att extra medel kommer att kunna tillföras för att täcka kostnader för tomma elevplatser.

Konkurrens om legitimerade lärare

En etablering av Jensens grundskola skulle kunna medföra att konkurrensen vad gäller legitimerade lärare kommer att öka i kommunen, men ett troligare scenario är att fler Enköpingselever kommer att undervisas av obehöriga lärare i en skola med lägre lärartäthet. Skolor som drivs med Jensens education college AB som huvudman kännetecknas generellt sett av väsentligt lägre lärartäthet och väsentligt lägre andel behöriga lärare än Enköpings kommunala skolor. Enligt Skolverkets statistik går det inom Jensens skolor i genomsnitt 17,7 elever per lärare och endast 72,7 procent av dessa är behöriga enligt måttet pedagogiska högskoleexamen. För Enköpings kommunala skolor är motsvarande siffror 13,2 elever per lärare där 87,9 procent har en pedagogisk högskoleexamen.

Detta får långsiktiga konsekvenser för såväl berörda elever som för Enköpings gymnasieskola.

Möjlig påverkan på elevsammansättningen

Boende i framför allt Bredsandsområdet kommer få Jensens grundskola som närmaste skola vid en eventuell etablering. Bredsand tillhör Enköpings socioekonomiskt mest gynnade områden och en F-9 skola inriktat specifikt mot detta område kommer att innebära ökade skillnader i elevunderlag mellan skolor i Enköping. Idag går elever från Bredsand i skolor med ett blandat elevunderlag inne i centralorten. Jensens etablering kommer därmed att få negativa konsekvenser för möjligheterna till en allsidig elevsammansättning. Detta gäller framförallt på kommunens största grundskola, Korsängsskolan.

Sammantagen bedömning

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang gör utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bedömningen att en etablering av JENSENS grundskola Enköping kommer ha påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i Enköpings kommun.

De negativa följderna kommer vara ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska.

Enköpings kommun driver en kostnadseffektiv skolverksamhet med signifikant lägre kostnader än jämförbara kommuner. En friskoleetablering som innebär ökade kostnader per elev i de kommunala skolorna får därmed kännbara ekonomiska konsekvenser då kommunen inte längre kan driva verksamheten på samma kostnadseffektiva sätt.

En etablering av Jensen education collega AB i utpekat område kommer att få påtagliga negativa konsekvenser för möjligheterna att få en allsidig elevsammansättning på de kommunala skolorna. Detta kommer att få stora pedagogiska konsekvenser på framför allt Enköpings största grundskola.

En etablering av Jensen education college AB kullkastar slutligen den kommunala planeringen av skollokaler och får därmed påtagliga negativa organisatoriska konsekvenser.