Nybyggnadspeng – så funkar det och därför vore det bra för Enköpings skolor

Kanske läste du i Enköpingsposten om socialdemokraternas förslag att införa en modell för skolpeng som vi kallar nybyggnadspeng. Bakgrunden är det svenska skolsystemets regler för ersättning till fristående skolor. Så här funkar det och så här har vi tänkt med vårt förslag om nybyggnadspeng.

Ett av grundproblemen med skolpengen är vad som händer när en kommun investerar i nya lokaler:

  1. Nya skolor och förskolor leder till högre hyror
  2. Högre hyror leder till högre kostnad per elev och barn
  3. Högre kostnad per elev och barn leder till högre skolpeng till fristående skolor och förskolor

Friskolorna och de fristående förskolorna får alltså högre ersättning när kommunen investerar i nya lokaler, helt utan att behöva göra några motsvarande investeringar själva.

Detta har hänt:

Våren 2023 begärde socialdemokraterna i UAN en utredning om hur skolpengen skulle kunna beräknas utan att fristående utförare får extra pengar utan att ha några nya kostnader.

Utredningen lämnades till nämnden men förslaget har inte genomförts.
Förvaltningen bedömde då att de kostnadsbesparingar som eventuellt skulle vara möjliga genom att ersätta fristående enheter för faktiska lokalkostnader inte är tillräckliga i relation till de administrativa kostnaderna detta förfarande skulle medföra. Vi socialdemokrater meddelade då att vi skulle fortsätta att driva frågan. Nu gör vi det.

Det inledande budgetarbetet inför 2025 pekar på ett svårt ekonomiskt läge. Dessutom har vi nu svart på vitt om hur om stora gratisbelopp till fristående skolor och förskolor som det handlar om.

Beräkningar visar att enbart en ny förskola ger de fristående utförarna ett tillskott på över en miljon kronor. Siffran måste ses i ljuset av att Enköpings kommun investerat stort i nya förskolor och förskolor.

En uppskattning är att fristående utförare tack var dessa investeringar på några års sikt kommer att få 10-12 miljoner kronor årligen utan att själva behöva göra något alls.

Nybyggnadspeng

Tanken med nybyggnadspeng är att alla skolor och förskolor får en skolpeng där lokalkostnadsdelen baseras på en genomsnittlig lokalkostnad exklusive de lokaler som byggts under de senaste fem åren.

Skolor och förskolor med nya lokaler får sedan under de första fem åren ett tillskott i form av en nybyggnadspeng som täcker deras högre lokalkostnader, men dessa påverkar inte ersättningen till fristående skolor.

Får man göra så här?

I avsnittet Särskilt om ersättning för lokalkostnader i Skolförordningen 14 kap 6 § anges följande:

”Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.

Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras. Förordning (2018:3).”

Ur Skolförordningens avsnitt Särskilt om ersättning för lokalkostnader.

Vad händer nu?

Socialdemokraterna har tagit upp detta i vårt yrkande i den så kallade verksamhetsanalys som inleder budgetprocessen för 2025. I nämnden fick vi dock nej, men vi kommer att ta upp frågan igen när ärendet når kommunstyrelsen.