Socialdemokraterna vill se en större arbetsmarknadssatsning i Enköping

Enköping behöver en satsning på att få grupper som står långt från arbetsmarknaden närmare ett arbete, självständighet och egen försörjning. På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2023-12-13 lämnade S-gruppen ett ledamotsinitiativ för att sätta fart på en större ansökan till Samordningsförbundet, en organisation som fördelar pengar till sådana insatser. Hela initiativet nedan:

Till: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ny ansökan till Samordningsförbundet

Enköpings kommuns pågående projekt genom Samordningsförbundet i Uppsala län – Jobbcentrum-din väg framåt – avslutas 2024-12-31. Nya ansökningar för projekt som ska starta under 2025 ska vara Samordningsförbundet tillhanda senast 2024-06-14. En ny ansökan och större behöver förberedas å det snaraste.

Det finns flera skäl till varför Enköpings kommun behöver höja ambitionerna vad gäller projekt genom Samordningsförbundet:

 • I Enköping är det en större andel av de utrikes födda barnen som har låg ekonomisk standard än i våra grannkommuner Heby, Uppsala och Håbo (SCB:s statistik för 2021).Orsaken är att deras föräldrar har för låga inkomster, ofta på grund av att de står långt ifrån arbetsmarknaden.
 • I Enköping finns en grupp unga vuxna med olika NPF-diagnoser som står långt ifrån arbetsmark-naden. Flera i denna grupp har tidigare sysselsatts genom kommunens verksamhet inom OneDotZero, men då denna avslutats finns ett behov av åtgärder som bättre kan närma hela gruppen till arbetsmarknaden.
 • Enköpings utväxling på pengar till Samordningsförbundet har varit väsentligt sämre än jämförbara kommuner. Vi betalar ca 14 kronor per invånare och får tillbaka 52. Det är långt sämre än till exempel Bålsta och Heby som under det senaste året haft projekt motsvarande 163 resp 162 kronor. Även den socioekonomiskt mycket mer gynnade kommunen Knivsta får större utväxling på sin avgift till Samordningsförbundet.

Enköping får mycket mindre pengar till projekt från Samordningsförbundet jämfört med våra grannkommuner. Diagram från Samordnigsförbundets redovisning.
 • Än värre är att Samordningsförbundets egen redovisning där projektmedlen för varje kommun jämförs med det faktiska behovet visar att Enköping inte alls får ut det vi behöver via Samordningsförbundet. Diagrammet ovan visar att vi har ett större behov än Bålsta och flera andra kommuner som har större projekt än oss.

För att få igång ett så stort projekt som Enköping behöver måste arbetet med en ansökan till Samordningsförbundet påbörjas skyndsam och ambitionerna måste höjas ordentligt jämfört med tidigare projekt.

Socialdemokraterna yrkar

att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med LOKUS-gruppen i Enköping förbereda en eller flera ansökningar, beroende på vilket som anses lämpligt sett till syfte och samarbetspartners.

att ansökan eller ansökningarna ska omfatta åtminstone fyra gånger så stora kostnader som det projekt vi hittills haft via Samordningsförbundet.

att ansökan eller ansökningarna inriktar sig på följande prioriterade målgrupper med förslag till åtgärder.

 • Unga vuxna med NPF-diagnoser
  Förslag till åtgärder:
  – Praktik, samverkan med kommun, region, lokalt näringsliv och Arbetsförmedlingen
 • Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svaga kunskaper i svenska
  Förslag till åtgärder:
  – Uppsökande verksamhet, se Uppsalas pågående projekt i Gottsunda
  – SFI på öppen förskola i syfte att nå föräldrar (främst kvinnor) som inte nås av andra insatser.
 • Åldersgruppen 20-29 år samt de personer som står längst från arbetsmarknaden med behov av samordnade rehabiliterande insatser.
  Förslag till åtgärder:
  – Motsvarande pågående projekt Jobbcentrum-din väg framåt

att ansökan samordnas och förankras med kommunens näringslivsenhet och HR-avdelning för att säkra praktikplatser, förankring med näringslivet och samordning med kommunens långsiktiga rekryteringsbehov

att projekt och ansökan/ansökningar ska förberedas tillsammans med Samordningsförbundets andra aktörer, dvs Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

För Socialdemokraterna

2023-12-13
Johan Enfeldt, Solweig Eklund och Linus Kraufvelin