Socialdemokraternas yrkande i frågan om detaljplan för en friskola i Fanna

På Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens (UAN) sammanträde idag beslutade högermajoriteten att tillstyrka bygglov för en ny skola i Fanna. Mycket inkonsekvent. Det handlar om nya lokaler för friskolan Tellus (tidigare Robinsson) som en enig nämnd så sent som i april inte ville skulle starta alls. Skolinspektionen tyckte inte heller att skolan höll måttet och sade nej. Men nu vill moderaterna och de andra i majoriteten som styr Enköping alltså bevilja bygglov för en skola utan tillstånd som man själv sagt nej till.

Vi förlorade omröstningen med 6-3 eftersom Sverigedemokraterna slöt upp på majoritetens sida.

Socialdemokraternas yrkande nedan:

Yrkande från Socialdemokraterna avseende ärende 16

Socialdemokraterna yrkar att Utbildnings- och arbetsmarknadens yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen över detaljplan för ny skola i Fanna (Fanna 32:33 och 32:34 m.fl.) ska lyda:

”I konsekvens med ett flertal tidigare beslut avstyrker Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den föreslagna ändringen av detaljplanen.

En skola med denna placering ingår ej i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens senast fastställda lokalbehovsplan.  Eftersom skolan i förslaget till detaljplan är avsedd för en fristående huvudman kan nämnden inte påräkna skolans kapacitet i beräkningar av lokalbehov på vare sig kort eller lång sikt. Elever kan inte placeras på skolan om inte vårdnadshavare själva önskat denna placering. Det är inte heller möjligt att veta från vilka delar av kommunen elever söker sig till en fristående skola. Enköpings kommun kan således ha stora behov av skollokaler även om en fristående skola har lediga platser. 

När den tilltänkta skolhuvudmannen för skolan ansökte om tillstånd hos Skolinspektionen under 2023 avstyrkte Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillstånd.

Även Skolinspektionen avstyrkte ansökan och den tilltänkta skolhuvudmannens nekades tillstånd. Skolinspektionens bedömde att ”sökanden inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för de sökta utbildningarna avseende litteratur, utrustning och skolbibliotek” och därmed gjorde myndigheten inte prövningar avseende kraven på huvudmannens insikt och lämplighet, eller påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av Enköpings kommun. I nuläget saknas således godkännande för skolverksamhet på den tilltänkta platsen.

I Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens remissyttrande avseende Översiktsplan (2024-02-21) önskade nämnden ”en ännu striktare skrivning gällande friytor på förskole – och skolgårdar”. Nämnden ansåg i remissyttrandet att detta är viktigt och förskole- och skolgårdars ytor får inte kompromissas bort vid nybyggnation eller utbyggnad av förskolor och skolor. Den tilltänkta detaljplaneändringen i Fanna avser en skola med en friyta som är bara drygt hälften av Boverkets rekommendation, vilket alltså går emot nämndens eget yttrande avseende Översiktsplanen.

Sammantaget finns alltså flera skäl till att nämnden avstyrker detaljplaneändringen.”

För Socialdemokraterna
Johan Enfeldt, Solweig Eklund, Tina Löfgren