Artikel i Liberal Debatts temanummer om skolpolitik

I slutet av november 2022 arrangerade den anrika föreningen Frisinnade klubben en temadag om skolpolitik. Det var ett mycket ambitiöst program och jag deltog med ett pass under rubriken ””.

Som en följd av konferensen gjorde tidskriften Liberal Debatt ett temanummer om skolpolitik med flera av talarna på konferensen. Mitt bidrag publicerades under rubriken Kommunal skola blir aldrig bättre utan rikemansbarnen och började med ett citat ur Fridtjuv Bergs upprop för en gemensam folkskola från 1883:

”Men de uppoffringar, som härför äro av nöden, skola aldrig göras såvida hon [folkskolan] ej med brinnande intresse omfattas av hela folket, således äfven av de inflytelserikare samhällsklasserna, och detta blir aldrig fallet, så länge staten fortsätter att upprätthålla rikare utrustade parallellskolor som täfla med folkskolan samt undanrycka henne dessa samhällsklassers barn och därmed tillika så godt som hela deras intresse för folkskolans höjande.”

Ur Fridtjuv Bergs upprop Folkskolan såsom bottenskola. Ett inlägg i en viktig samhällsfråga, från 1883.

Mitt föredrag och min text handlar om vad som hänt i svensk skola under 15 år, om vad skolmarknaden gjort med segregationen, om bostadssegregationen, om skolans kompensatoriska uppdrag, och inte minst – vad vi borde göra istället.