Blir fysiken lättare på ett språk jag redan kan?


Obs! Detta inlägg skrevs före 2018-06-29. Fram till dess var jag aktiv i Liberalerna, partiet som innan dess hette Folkpartiet. Texten kan förstås vara intressant ändå, men det kan vara bra att veta. Varför jag sedan gick med i Socialdemokraterna kan du läsa här.


Folkpartiet presenterar idag regeringens satsning på mer och bättre undervisning i svenska för nyanlända. Det är naturligtvis bra, argumenten om språkets roll för integration och för att klara sig i skolan väger tungt. Men stämmer det verkligen att svenska är nödvändigt i alla ämnen? Är det inte så att undervisning på ett nytt språk lika gärna kan ses som ett hinder för ämneskunskaper?

Låt oss säga att jag kommer nyanländ till ett land (vilket som helst) någon gång under skoltiden. Självklart måste jag själv satsa på och förhoppningsvis också få förutsättningar att lära mig språket. Men är det också en förutsättning för att jag ska tillgodogöra mig ämneskunskaper till till exempel matematik eller biologi? Nja? Bäst förutsättningar för mig att klara kunskapsmålen i dessa ämnen skulle jag såklart ha om jag fick läsa ämnena på mitt eget språk.

Jag menar att vi – åtminstone i vissa ämnen och för vissa språk – går miste om en stor potential här. Det finns elever som har svårt att nå målen i till exempel biologi eller matematik på grund av att de inte hänger med i språket. Självklart skulle de ha nytta av mer och bättre undervisning i svenska, men när det gäller de rena ämneskunskaperna skulle de också ha nytta av undervisning på ett språk de redan behärskar. Alltså matematik med undervisning på till exempel arabiska. Det här fungerar förstås inte i alla ämnen, jag kan tänka mig att sådant som historia, samhällskunskap, idrott och svenska(!) lämpar sig dåligt för undervisning på andra språk.

Min motion till folkpartiets landsmöte i denna fråga lyder så här:

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att under rubriken 2.2 Kunskap är makt lägga till punkten: ”Undervisning och prov i grundskola och gymnasium ska kunna ske på andra språk än svenska på orter där elevunderlaget är tillräckligt stort. Särskild vikt måste här läggas vid att lärare som undervisar på ett annat språk uppnår samma kvalifikationer som lärare i övrigt. Svensk läroplan ska följas.”

Motiveringen lyder:

För elever med annat modersmål är det viktigt att lära sig svenska. Där görs det redan stora insatser. Däremot finns det skäl att låta undervisning i andra icke språkberoende ämnen som exempelvis matematik ske på andra språk där elevunderlaget är tillräckligt stort och där det går att rekrytera lärare med rätt kompetens.Även om matematiken i sig är densamma så är det naturligt att det är lättare att hänga med om undervisningen sker på ett språk som man kan. Om ämneskunskaperna är prioriterade är det därför rimligt att både undervisning och prov i vissa ämnen ska kunna ske på andra språk än svenska. Alla ämnen lämpar sig inte för detta, exempelvis svenska (!), samhällskunskap och idrott, men med ämnesundervisning på modersmålet skulle vi ge fler elever chansen att uppnå sin potential. Svensk läroplan ska följas.

 

 


Du har läst ett gammalt inlägg, se information överst på sidan.