Mitt inledande inlägg om hyrpersonal i regionfullmäktiges budgetdebatt

(Transkriberat från Region Uppsalas sändning av sammanträdet 2023-06-07, därav stundtals mera tal- än skriftspråk. Bakgrunden här är att kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att skena, vilket ställer till problem för ordinarie personal, patienter och ytterst alla oss medborgare.)

Ordförande, åhörare och ledamöter.

Viktor Waldau (V) tyckte att vi pratade för lite om hyrpersonal. Så låt oss rätta till det då.

Det är några här, från alliansen framförallt, som har klagat lite på socialdemokraternas budget och att vi går för hårt åt hyrpersonalen och att det inte är realistiska besparingar. Men jag ska börja i en annan ände och ställa frågan till Emilie Orring, jag ska läsa lite ur en handling:

”Utfasningen av hyrpersonal ska ske successivt, i enlighet med en handlingsplan som upprättats av regiondirektören. Under 2019 är målet att minska andelen kostnad för inhyrd personal till 2 procent av Region Uppsalas personalkostnader i egen regi, för att sedan minska ytterligare till 1,5 procent 2020 respektive 1 procent 2021.”

Detta var ur den av fullmäktige antagna regionplan och budget för 2019. Det är fem år sedan. Då hade fullmäktige gått ur ett 2018 där hyrpersonalen hade kostat 245 miljoner kronor vilket naturligtvis var helt ohållbart. Förra året kostade hyrpersonalen 444 miljoner, Det blev inte vare sig 2 procent 2019, 1,5 procent 2020 eller 1 procent 2021. Det blev över 5 procent 2022 som går till hyrpersonal. Och man måste då ställa sig frågan, tycker jag. Dels kan vi som fullmäktige ställa oss frågan om vi har gjort tillräckligt för att följa upp de här besluten, men det är också rimligt att ställa frågan om de styrande har kontroll på det här. Är det alliansen som kommer klara av att rätta till de här problemen när man dokumenterat har misslyckats kapitalt under de senaste fem åren?

Så, vad står det då egentligen i den här budgeten som vi håller på och diskuterar nu? Jag ska säga att jag är glad att Malin Sjöberg Högrell (L) faktiskt pekade på att vi måste vi göra något åt det här och det står faktiskt i budgeten att nu ska vi ska ner till 2 procent, redan 2024. Jag skulle tycka att det var jättebra om vi gjorde det. Men det innebär trots allt att vi ska ner till en kostnad som är 280 miljoner lägre 2024 än vad det var 2022. Och då är frågan, finns det några realistiska åtgärder beslutade och vidtagna för att uppnå det här? När socialdemokraterna i regionstyrelsen försökte få igenom ett antal kraftfulla åtgärder i början på det här året så blev det avslag. Och det jag är orolig för det är att vi hamnar i en situation där vi fastställer en budget idag där det står att målet är två procent – det står inget om pengar i budgeten, men det kommer översättas till pengar i verksamheten. Om det inte finns några kraftfulla åtgärder beslutade för att uppnå de här två procenten, då kommer det ganska snart komma en sån här tertialrapport på våren, där det står att hyreskostnaderna är högre än budget. Då kommer verksamheten att tvingas spara. Det är besparingar som sker utan politiska prioriteringar, dvs vi dumpar ansvaret i knät på vårdpersonalen istället för att ta ansvaret själva. Det är besparingar som kommer minska trivseln, som kommer göra det enklare att rekrytera för de här bemanningsföretagen. Så det är den stora risken med den här modellen vi har haft, att år efter år hoppas att hyrpersonalkostnaderna ska gå ner och så gör vi ingenting när de går upp.

Om jag summerar vad som har hänt de senaste fem åren på hyrpersonalsområdet så kan man säga att, om man läser årsredovisningarna, så har vi haft en budget på 657 miljoner totalt över fem år för hyrpersonal. Utfallet har varit 1,331 miljarder, mer än det dubbla. Jag känner inte till några skattefinansierade verksamheter där det här tillåts, förutom just hyrpersonal. Och därför måste det här göras någonting åt. Och då är det tråkigt att konstatera att de konkreta förslag som socialdemokraterna faktiskt lade i regionstyrelsen i januari, att de bara röstades bort.

Jag stannar där.

Jag fick inget svar av regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M), men det blev en bra debatt med Malin Sjöberg Högrell (L).